Quá trình nhượng quyền thương hiệu

  1. Xác định tiềm năng thị trường
  2. Chuẩn bị nhân sự
  3. Chuẩn bị cơ sở vật chất
  4. Chuẩn bị tài chính
  5. Trao đổi văn hoá doanh nghiệp

 Quan điểm hợp tác đầu tư

  1. Bốn chữ WIN
  2. Vì cộng đồng
  3. Hiệu quả và Bền vững
  4. Ứng dụng công nghệ cao
  5. Lộ trình rõ ràng

TIN TỨC VỀ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG HIỆU

Khai trương Trung tâm Ngoại ngữ QTEDU cơ sở 10 tại Hải Phòng

xem ngay

Khai trương Trung tâm Ngoại ngữ QTEDU cơ sở thứ 12

Xem Ngay

Khai trương Trung tâm Ngoại ngữ QTEDU cơ sở thứ 15

xem ngay

Khai trương Trung tâm Ngoại Ngữ QTEDU cơ sở 8

Xem Ngay

Khai trương Trung tâm Ngoại ngữ QTEDU cơ sở 11

Xem ngay

Khai trương Trung tâm Ngoại ngữ QTEDU cơ sở 13

Xem Ngay

Khai trương Trung tâm Ngoại ngữ QTEDU cơ sở 9 

Xem ngay

Khai trương Trung tâm Ngoại ngữ QTEDU cơ sở 6

Xem ngay

Khai trương Trung tâm Ngoại ngữ QTEDU cơ sở 5

Xem ngay

CAMPUS TOUR