SÁCH TIẾNG TRUNG

新汉语水平考试HSK口试-高级

社会常识

全知道

商务电子邮件

大全

谁的青春

不迷茫

活出

生命的意义

外国人实用汉语语法(教材)

外国人实用汉语语法(练习册)

人性的弱点 2018

(Đắc Nhân Tâm)

轻松学中文 中英版

(全套13册)

25天攻克新

HSK5级写作

新HSK速成强化教程

(全套4册) 含音频

新HSK速成强化-口试(中级)

新HSK速成强化教程 口试(高级)

新汉语水平考试模拟试题集

成功之路全套

(20册)含音频

HSKK高级 应试指南 2013

999 lá thư gửi cho chính mình (P1/3)

999 lá thư gửi cho chính mình (P2/3)

999 lá thư gửi cho chính mình (P33/3)

决胜30天 新汉语水平考试 (4册)

赢在中国

商务汉语

HSK

语法精讲精练

普通话1000

(英语版)

新汉语水平考试真题集HSK四级 Official

对外汉语教学实用语法 (2册)

汉语听力速成

(3册)

汉语阅读速成

(4册)

汉语口语速成

(5册)

速通汉语 2019

(16册)

Tập viết chữ Hán cấp 1

Bí kíp đánh hàng Trung Quốc

Bí kíp đặt hàng Trung Quốc online

Tự học tiếng Trung phồn thể

CHINESE JOYFUL – 口语

10 phút tự học

tiếng Trung…

汉语水平考试模拟试题集 HSK4 2017

新HSK全真模拟测试题集 (3册)

新HSK应试全解析

(5册)

成语故事 2017

2017

HSK常用连词精讲精练初、中等

新汉语水平考试精讲精练 (HSK3-6)

博雅汉语

(8册)

汉语水平考试模拟试题集 HSK6 2017

新汉语水平考试HSK5级攻略 阅读

Luyện chữ bút bi, bút máy

Luyện chữ bút lông (Tiếng Trung)

BCT

标准教程 3

速通汉语 2019

(16册)

成功之路全套

(20册)含音频

国际中文教育中文水平等级标准 HSK3-9

轻松学中文 中英版

(全套13册)

赢在中国

商务汉语

汉语口语

常用句

汉语听力速成

(3册)

汉语阅读速成

(4册)

汉语口语速成

(5册)

新HSK速成强化教程

(4册) 含音频

新HSK速成强化 口试(高级)

新HSK速成强化口试(中级)

决胜30天 新汉语水平考试 (4册)

新汉语水平考试精讲精练 (HSK3-6)

BCT

标准教程 3

YCT 标准教程

(6册)

对外汉语教学实用语法 (2册)

HSK常用连词精讲精练初、中等

发展汉语-初级

(10册)

发展汉语-中级

(12册)

发展汉语-高级

(12册)

CHINESE JOYFUL – 口语

博雅汉语

(8 册)

新实用

汉语课本

GT HSK TIÊU CHUẨN (20 CUỐN)

汉语教程

(6册)

汉语口语

大全

现代汉语

八百词

口语教程

中级

汉语商务

教程(中级)

听力教程

初级(民族版)

普通话

教程

词汇教学

方法与技巧

国际贸易

理论与商务

成长汉语

(2册)

汉语正音

教程

商务电子邮件

写作大全

新汉语水平考试模拟试题集

新HSK速成强化教程

(全套4册) 含音频

新HSK速成强化教程 口试(高级)

新HSK速成强化-口试(中级)

决胜30天 新汉语水平考试 (4册)

HSKK高级 应试指南 2013

汉语水平考试模拟试题集 HSK4 2017

汉语水平考试模拟试题集 HSK6 2017

汉语听力速成

(3册)

汉语口语速成

(5册)

汉语阅读速成

(4册)

新汉语水平考试真题集 (7册)

发展汉语-初级

(10册)

发展汉语-中级

(12册)

发展汉语-高级

(12册)

新HSK全真模拟测试题集 (3册)

新汉语水平考试精讲精练 (HSK3-6)

HSK常用连词精讲精练初、中等

HSK

语法精讲精练

25天攻克新HSK5级写作

新汉语水平考试HSK5级攻略 阅读

新HSK应试全解析

(5册)

新汉语水平考试真题集HSK四级 Official

边听边记

HSK离合词

HSK考前

30天冲刺

BCT

标准教程 3

博雅汉语

(8册)

速通汉语 2019

(16册)

GT HSK TIÊU CHUẨN (20 CUỐN)

新HSK强化

练习册

新HSK6

攻略:听力

HSK(高等)

真题及分析

HSK口试-高级全

真模拟试卷

HSK解题宝典

五,六级

HSK口试-高级

全攻略

通过新HSK

五级

外国人实用汉语语法(教材)

外国人实用汉语语法(练习册)

对外汉语教学实用语法 (2册)

HSK

语法精讲精练

征服HSK

语法语法

So sánh 125 nhóm từ đồng/gần nghĩa

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa Hán Việt

Tự điển viết chữ Hán hiện đại

Ngữ pháp TT

Tiếng Hán hiện đại

Từ điển thành ngữ Hán Việt

301 câu đàm thoại tiếng Hoa

GT HSK TIÊU CHUẨN (20 CUỐN)

Phát triển Hán Ngữ(8 cuốn)

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ MSUTONG

HÁN NGỮ BOYA

(3 CẤP)

Tiếng Trung thương mại

Tự học

tiếng Trung

999 lá thư gửi cho chính mình (P1/3)

999 lá thư gửi cho chính mình (P2/3)

999 lá thư gửi cho chính mình (P33/3)

Luyện chữ bút lông (Tiếng Trung)

Luyện chữ bút bi, bút máy

Tập viết chữ Hán Sơ cấp 1

CHINESE JOYFUL – 口语

Tự học tiếng Trung phồn thể

Bí kíp đánh hàng Trung Quốc

Bí kíp đặt hàng Trung Quốc online

Luyện chữ Hán

QTEDU

10 phút tự học

tiếng Trung…

论语 2009

(Luận ngữ)

论语 2015

(Luận ngữ)

人性的弱点 2017

(Đắc Nhân Tâm)

人性的弱点 2018

(Đắc Nhân Tâm)

中国概况

2014

中国概况

2018

成语故事

2015.5

成语故事

2015.1

成语故事 2017

2017

写给自己的999封信

2016

普通话1000

(英语版)

遇见最好的自己写给未来的999封信 2012

Luyện chữ bút lông (Tiếng Trung)

Luyện chữ bút bi, bút máy

画说

汉语

卓越汉语商务致胜

(4册)

活出生命

的意义

社会常识

全知道

走遍中国

Đi khắp Trung Quốc

活着

Phải sống

中国现代文学

Văn học hiện đại TQ

中国文化常识h4> Văn hóa TQ

中国古代文学

Văn học cổ đại TQ

道德经

Đạo Đức Kinh

那些年我们一起追

的女孩

谁的青春

不迷茫

画说

汉语

新HSK解题宝典

HSK5-6

汉语正音

教程

汉语听力

初级

汉语商务

听力教程(中级)

Phải sống

活着

中国现代文学

Văn học cổ đại TQ

中国

文化常识

Đạo Đức Kinh

道德经

Đi khắp TQ

走遍中国

HSK口试

高级全攻略

HSK强化

练习册

汉语普通话

教程

社会常识

全知道

谁的青春

不迷茫

那些年我们一起追

的女孩

商务电子邮件

大全

活出

生命的意义

轻松学中文 中英版

(全套13册)

新HSK速成强化教程

(全套4册) 含音频

新HSK速成强化-口试(中级)

新HSK速成强化教程 口试(高级)

新汉语水平考试模拟试题集

成功之路全套

(20册)含音频

外国人实用汉语语法(教材)

外国人实用汉语语法(练习册)

词汇教学

方法与技巧

Thi đỗ HSK5

通过HSK5

中国现代文学

Văn học hiện đại TQ

HSK

语法精讲精练

HSKK高级 应试指南 2013

普通话1000

(英语版)

Luyện chữ bút lông (Tiếng Trung)

Luyện chữ bút bi, bút máy

汉语

语法教程

25天攻克新HSK5级写作

赢在中国

商务汉语

速通汉语 2019

(16册)

汉语听力速成

(3册)

汉语阅读速成

(4册)

汉语口语速成

(5册)

国际中文教育中文水平等级标准 HSK3-9

论语 2009

(Luận ngữ)

论语 2015

(Luận ngữ)

中国概况

2014

中国概况

2018

人性的弱点 2017

(Đắc Nhân Tâm)

人性的弱点 2018

(Đắc Nhân Tâm)

Tập viết chữ Hán Sơ cấp 1

CHINESE JOYFUL – 口语

301 câu đàm thoại tiếng Hoa

Bí kíp đánh hàng Trung Quốc

Tiếng Trung thương mại

汉语口语

常用句

Tự điển viết chữ Hán hiện đại

Tự học

tiếng Trung

GT Hán Ngữ

tiêu chuẩn

Từ điển thành ngữ Hán Việt

Tự học tiếng Trung phồn thể

10 phút tự học

tiếng Trung…

Bí kíp đặt hàng Trung Quốc online

Phát triển Hán Ngữ(8 cuốn)

So sánh 125 nhóm từ đồng/gần nghĩa

Từ điển đồng nghĩa trái nghĩa Hán Việt

决胜30天 新汉语水平考试 (4册)

新HSK全真模拟测试题集 (3册)

新HSK应试全解析

(5册)

Ngữ pháp TT

Tiếng Hán hiện đại

GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ MSUTONG

HÁN NGỮ BOYA

(3 CẤP)

成语故事 2017

2017

成语故事

2015.1

成语故事

2015.5

写给自己的999封信

2016

遇见最好的自己写给未来的999封信 2012

卓越汉语商务致胜

(4册)

边听边记

HSK离合词

HSK考前

30天冲刺

对外汉语教学实用语法 (2册)

HSK常用连词精讲精练初、中等

新汉语水平考试精讲精练 (HSK3-6)

汉语水平考试模拟试题集 HSK4 2017

汉语水平考试模拟试题集 HSK6 2017

BCT

标准教程 3

YCT

标准教程3

博雅汉语

(8册)

新汉语水平考试HSK5级攻略 阅读

发展汉语-初级

(10册)

发展汉语-中级

(12册)

发展汉语-高级

(12册)

新汉语水平考试真题集 (7册)

Luyện chữ Hán

QTEDU

口语教程

中级

成长汉语

(2册)

现代汉语

八百词

征服HSK

汉语语法

新实用

汉语课本

新HSK6

级攻略听力

HSK高等

真题及分析

HSK口试-高级

全真模拟试卷

汉语贸易

书信教程

汉语

语法教程

999 lá thư gửi cho chính mình (P1/3)

999 lá thư gửi cho chính mình (P2/3)

999 lá thư gửi cho chính mình (P1/3)

CAMPUS TOUR